Friday, Nov 10 2017

10
Nov

Friday, Nov 10 2017

For Time:

24 Deadlifts (225,155)

800 m. Run

18 Deadlifts

600 m. Run

12 Deadlifts

400 m. Run

6 Deadlifts

200 m. Run